Регистрация

Моля изберете формулярът, подходящ за Вашата кандидатура (Условия):

/за участници кандидатстващи за финансова подкрепа към Фонд "Специални проекти"/

/за участници с изявена търговска дейност (клубове, заведения, книжарници и др.) или нежелаещи финансова подкрепа по Фонд "Специални проекти"./

назад